Търси

Най-продавани

код по: SILCA=UL051 KEYLINE=UN5S ORION=UNL5L JMA=U-5I ERREBI=U5S UC5S UD5S US5S UX5S UZ5S CANAS=UL15

код по: SILCA=UL051 KEYLINE=UN5S ORION=UNL5L JMA=U-5I ERREBI=U5S UC5S UD5S US5S UX5S UZ5S CANAS=UL15

Каталожна цена: 0.46лв.
Цена: 0.12лв.
Отстъпка: 0.35лв. (75.00%)
код по: SILCA=UL059 / KEYLINE=UN5PS / ORION=UNL5PL / JMA=U-13I U-17 U-3I / ERREBI=U5PS, U5PSV, U75S / CANAS=UVS3S

код по: SILCA=UL059 / KEYLINE=UN5PS / ORION=UNL5PL / JMA=U-13I U-17 U-3I / ERREBI=U5PS, U5PSV, U75S / CANAS=UVS3S

Каталожна цена: 0.90лв.
Цена: 0.23лв.
Отстъпка: 0.68лв. (75.00%)
код по: SILCA=TN2 / KEYLINE=TIN2 / ORION=TTN13 / JMA=TIT-2D / ERREBI=TT5D / CANAS=TIT1

код по: SILCA=TN2 / KEYLINE=TIN2 / ORION=TTN13 / JMA=TIT-2D / ERREBI=TT5D / CANAS=TIT1

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=EV3 / KEYLINE=EV5 / ORION=EVA2 / JMA=EV-2 / ERREBI=EV5D2 / CANAS=няма

код по: SILCA=EV3 / KEYLINE=EV5 / ORION=EVA2 / JMA=EV-2 / ERREBI=EV5D2 / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=TN16 / KEYLINE=TIN6 / ORION=TTN3 / JMA=няма / ERREBI=няма / CANAS=няма

код по: SILCA=TN16 / KEYLINE=TIN6 / ORION=TTN3 / JMA=няма / ERREBI=няма / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=PF215 / KEYLINE=няма / ORION=PRF12 / JMA=PR-20D / ERREBI=PL5D / CANAS=няма

код по: SILCA=PF215 / KEYLINE=няма / ORION=PRF12 / JMA=PR-20D / ERREBI=PL5D / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.50лв.
Цена: 0.38лв.
Отстъпка: 1.13лв. (75.00%)
код по: SILCA=FB14R / KEYLINE=FB1-210 / ORION=FAA26L / JMA=FB-7 / ERREBI=FB28R FAB28R / CANAS=няма

код по: SILCA=FB14R / KEYLINE=FB1-210 / ORION=FAA26L / JMA=FB-7 / ERREBI=FB28R FAB28R / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=TL11R / KEYLINE=TC7S / ORION=TRC11L / JMA=TRI-18 / ERREBI=TR11 / CANAS=няма

код по: SILCA=TL11R / KEYLINE=TC7S / ORION=TRC11L / JMA=TRI-18 / ERREBI=TR11 / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=VI5 / KEYLINE=VR51D / ORION=VRO11 / JMA=VI-11D / ERREBI=V7 / CANAS=няма

код по: SILCA=VI5 / KEYLINE=VR51D / ORION=VRO11 / JMA=VI-11D / ERREBI=V7 / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=YA1E / KEYLINE=Y1 / ORION=YAL20 / JMA=YA-24D / ERREBI=YG5D / CANAS=няма

код по: SILCA=YA1E / KEYLINE=Y1 / ORION=YAL20 / JMA=YA-24D / ERREBI=YG5D / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)
код по: SILCA=CA2 / KEYLINE=CY2S / ORION=CV14 / JMA=CA-4I / ERREBI=CT5S / CANAS=няма

код по: SILCA=CA2 / KEYLINE=CY2S / ORION=CV14 / JMA=CA-4I / ERREBI=CT5S / CANAS=няма

Каталожна цена: 1.02лв.
Цена: 0.26лв.
Отстъпка: 0.77лв. (75.00%)

Реклама

 
 

ЗАКОН ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИЗакон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи

(Обн., ДВ, бр. 31 от 08.04.2005 г. - в сила от 08.10.2005 г., изм. ДВ бр. 99/2005 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 59/2006 г., ДВ бр. 16/2008 г., отменен с ДВ бр. 23/2009 г.)

Извадка от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи:

Г л а в а т р е т а
ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ
Електронни платежни инструменти и електронни пари

Чл. 27. (1) Електронните платежни инструменти са платежни инструменти, позволяващи достъп до електронно регистрирани или съхранени пари и даващи възможност да се извършват депозити, преводи, теглене на пари в брой, зареждане и отнемане на парична стойност и/или други операции посредством електронни или други технически способи.

(2) Електронни платежни инструменти по смисъла на този закон, наричани по-нататък “ЕПИ”, са:
1. платежни инструменти за отдалечен достъп;
2. инструменти за електронни пари.

(3) Платежен инструмент за отдалечен достъп е инструмент, позволяващ на оправомощения държател да получава достъп до финансови средства по банкови сметки чрез използването на електронни или други технически способи като:
1. банкова платежна карта;
2. електронно банково платежно заявление, включително при дистанционно банково обслужване.

(4) Дебитната банкова платежна карта позволява на оправомощения държател да има достъп до средства в размер на разполагаемата наличност по банковата сметка или до определен лимит, договорен между издателя и оправомощения държател.

(5) Кредитната банкова платежна карта позволява на оправомощения държател да има достъп до средства по предварително договорен кредит между оправомощения държател и издателя.

(6) Електронните пари са парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя, съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от лица, различни от издателя.

(7) Електронни пари могат да се издават само след предварително получаване на средства в размер не по-малък от паричната равностойност на издадените електронни пари. Получаването на средства срещу издаване на електронни пари не представлява привличане на влогове, ако получените средства бъдат незабавно обменени за електронни пари.

(8) Инструмент за електронни пари е презаредим платежен инструмент, съхраняващ електронни пари върху електронно пособие.

(9) Издател на ЕПИ, наричан по-нататък “издател”, може да бъде само:
1. Българската народна банка;
2. търговски банки и клонове на чуждестранни банки, в чиято банкова лицензия е включено издаването на ЕПИ;
3. други лица, които могат да издават само електронни пари при условия и по ред, определени със закон.

(10) Оправомощен държател на ЕПИ, наричан по-нататък “оправомощен държател”, е само физическо лице, на което ЕПИ е издаден въз основа на сключено от него споразумение за издаване и използване на ЕПИ. Оправомощен държател може да бъде и физическо лице, което е представител на юридическо лице.

(11) При използване на платежен инструмент за отдалечен достъп оправомощеният държател доказва своята самоличност чрез използване на:
1. персонален идентификационен номер, и/или
2. подпис, включително електронен подпис, и/или
3. удостоверителен код, договорен между издателя и оправомощения държател, и/или
4. други способи за доказване на самоличност, договорени между издателя и оправомощения държател.

(12) Българската народна банка определя с наредба реда за издаване и използване на ЕПИ.
Примерни общи условия, изготвяни от БНБ

Чл. 28. Българската народна банка може да изготвя и да публикува по подходящ начин примерни общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент.
Общи условия на издателя

Чл. 29. (1) Всеки издател е длъжен да изготви в писмена форма на български език и да предоставя на интересуващите се лица общите си условия за издаване и използване на ЕПИ. Тези условия се формулират изчерпателно и достъпно, като съдържат най-малко:
1. описание на ЕПИ, включително размера на финансовите лимити, прилагани при неговото използване;
2. описание на взаимните задължения и отговорности на оправомощения държател и издателя, включително процедурата за точна и надеждна употреба и съхранение на ЕПИ, и на всеки идентификационен номер, код или друго подобно средство, предоставено от издателя или договорено между него и оправомощения държател;
3. основна информация относно техническите средства на държателя, необходими за използване на ЕПИ;
4. срока и начина за уреждане на отношенията, включително прилаганите обменни курсове;
5. информация относно всички такси, платими от оправомощения държател, включително подробни данни относно размера на първоначалната и годишната такса, комисионите и таксите, дължими от държателя за отделните видове операции, както и годишната ставка на приложимите лихвени проценти и начина за изчисляване на лихвата;
6. условията за обратно изкупуване на електронни пари по реда на чл. 39;
7. процедурите и срока за подаване и удовлетворяване на възражения във връзка с издаването и използването при отделни транзакции на ЕПИ, включително информация относно процедурите, използвани за разрешаване на спорове по реда на този закон и други нормативни актове.

(2) Общите условия на издателя задължително се прилагат като неразделна част от писмения договор за издаване и използване на ЕПИ.

(3) Издателят информира оправомощения държател в писмена или електронна форма за всяка промяна в общите условия по ал. 1 най-малко един месец преди влизане в сила на съответната промяна.

(4) Алинея 3 не се прилага при съществена промяна в действащия лихвен процент, която влиза в сила на датата, посочена в обявлението за промяната. В тези случаи, без да се засяга правото на държателя да направи изявление за прекратяване на договора, издателят уведомява държателя в най-кратък възможен срок за промяната.

(5) Издателят предоставя на БНБ в писмена или електронна форма на български език пълния текст на своите общи условия по ал. 1 в 15-дневен срок, считано от датата на изготвяне на тези условия или съответно на промените в тях.
Уреждане на отношенията при използването на ЕПИ

Чл. 30. (1) Издателят урежда отношенията, възникнали при използването на ЕПИ, и отговаря за своевременното и точното им уреждане.

(2) При спазване разпоредбите на чл. 32, 33 и чл. 34, ал. 2, т. 1 и ал. 3 издателят отговаря за:
1. неизпълнение или неточно изпълнение на транзакциите, наредени от държателя, дори ако транзакцията е извършена чрез средство или оборудване, които не са под пряк или изключителен контрол на издателя, при условие че издателят е разрешил използването им;
2. транзакции, неоторизирани от държателя, както и за грешки и несъответствия при поддържане на сметката на държателя по причина, за която отговаря издателят.

(3) Отговорността на издателя по ал. 2 възлиза на:
1. стойността на транзакцията и лихвата, ако се дължи такава - при неизпълнена или неточно изпълнена транзакция;
2. сумата, необходима за възстановяване финансовото положение на държателя преди извършване на транзакцията - при неоторизирана от държателя транзакция.

(4) Държателят има право на обезщетение до пълния размер на претърпените от него вреди съгласно приложимото право към договора между издателя и оправомощения държател.
Договор за приемане на плащания с ЕПИ

Чл. 31. (1) С договора за приемане на плащания с ЕПИ търговецът се задължава да приема плащания с ЕПИ, а издателят - да заплаща на търговеца сумите, дължими от оправомощения държател след използване на ЕПИ. Договорът се сключва в писмена форма.

(2) Договорът между издател и търговец за приемане на плащания чрез ЕПИ трябва да определя:
1. видовете ЕПИ, чрез които могат да се извършват транзакции с търговеца;
2. приложимите процедури, включително процедурите за сигурност, както и задълженията на търговеца, свързани с извършването на транзакции;
3. обичайния период и начина на плащане от издателя към търговеца;
4. причините, поради които търговецът може да откаже да приеме плащане чрез ЕПИ.

(3) Издателят е длъжен да завери сметката на търговеца със сумата, произтичаща от транзакциите, при условия и в срокове, установени в договора по ал. 1.

(4) Издателят може да упълномощи други лица да сключват договори за приемане на плащания с ЕПИ.

(5) Когато съществуват обосновани съмнения относно самоличността на държателя на ЕПИ, търговецът може да изисква от него представянето на документ за самоличност.

(6) Издателят разглежда възражения във връзка с транзакции, оспорени от търговеца, по ред и в срокове, определени в сключения между тях договор. Когато транзакциите са извършени на територията на страната, издателят разглежда възраженията в двуседмичен срок от подаването им.
Задължения на оправомощения държател на ЕПИ

Чл. 32. Оправомощеният държател е длъжен да:
1. използва ЕПИ в съответствие с договора, сключен с издателя;
2. уведомява незабавно след узнаването издателя или упълномощено от него лице за:
а) загубване, кражба, отнемане по друг начин, унищожаване, подправяне на банковата платежна карта, както и за неправомерно използване на платежен инструмент за отдалечен достъп от лице, различно от оправомощения държател;
б) отразяването в неговата сметка на всяка неразпоредена от него транзакция;
в) всяка грешка или друго несъответствие при водене на сметката от издателя;
3. не записва персоналния идентификационен номер, друг подобен код или удостоверителна информация върху ЕПИ, както и да не съхранява такава информация заедно с ЕПИ;
4. не отменя нареждане, дадено чрез неговия ЕПИ, освен ако размерът не е бил определен при даване на нареждането.
Отговорност при неправомерно използване на платежни инструменти за отдалечен достъп

Чл. 33. (1) Ако платежен инструмент за отдалечен достъп е употребен неправомерно от различно от оправомощения държател лице и тази неправомерна употреба не е била причинена от действие или бездействие на оправомощения държател, то:
1. преди момента на отправеното до издателя или упълномощено от него лице уведомление по чл. 32, т. 2 оправомощеният държател понася вредите от неправомерното използване само до размера, посочен в договора между издателя и държателя, като този размер не може да надхвърля 300 лв.;
2. след момента на отправеното до издателя или упълномощено от него лице уведомление по чл. 32, т. 2 издателят възстановява на оправомощения държател средствата, изплатени след уведомлението.

(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага и издателят възстановява на оправомощения държател пълния размер на неправомерно изплатените средства, ако неправомерната употреба е станала без физическо представяне на банковата платежна карта или чрез нейното физическо представяне без електронно удостоверяване.

(3) Оправомощеният държател не губи правата по ал. 1 и 2 поради обстоятелството, че при неправомерната употреба е бил използван поверителен код или друг подобен способ за удостоверяване на самоличност.

(4) Оправомощеният държател няма право да изисква от издателя възстановяване на изплатените средства по ал. 1 и 2 или по чл. 30, ал. 3, ако оправомощеният държател не е спазил своите задължения по чл. 32 или ако изплащането на средствата е станало поради умисъл или груба небрежност на оправомощения държател.
Задължения на издателя на ЕПИ

Чл. 34. (1) Издателят предоставя на оправомощения държател в договорена от тях форма разбираема информация, свързана с транзакциите, извършени посредством ЕПИ. Информацията съдържа най-малко:
1. данни, които позволяват на оправомощения държател да идентифицира транзакцията, включително ако е налична, информация за приемащия търговец, при когото е извършена транзакцията;
2. сумата по транзакцията, изразена в изплатената валута, както и в чуждестранна валута, ако е извършена обмяна на една валута в друга;
3. размера на всички такси, приложени за отделните видове транзакции;
4. приложения обменен курс при обмяна на една валута в друга.

(2) Издателят е длъжен:
1. да не разкрива персоналния идентификационен номер на държателя или друг подобен код освен на самия държател;
2. да не изпраща ЕПИ, ако такъв не е поискан, освен в замяна на ЕПИ, вече притежаван от държателя;
3. да поддържа в 5-годишен срок записана информация, която позволява проследяване на транзакциите;
4. да създаде необходимите условия за приемане на уведомления по чл. 32, т. 2, както и технически условия, които да позволяват на оправомощения държател по всяко време да извършва уведомленията по чл. 32, т. 2;
5. своевременно да предотвратява използването на платежен инструмент за отдалечен достъп след уведомление по чл. 32, т. 2;
6. да предприема всички възможни действия след получаване на уведомление по чл. 32, т. 2, за да предотврати всяка по-нататъшна употреба на ЕПИ, дори ако държателят е действал умишлено или с груба небрежност.

(3) При спор между оправомощения държател и издателя тежестта на доказване, че транзакцията е правилно отразена по сметката и не са налице технически или други проблеми, се носи от издателя.
Договор за издаване на електронни пари

Чл. 35. (1) Въз основа на писмен договор за издаване на електронни пари издателят емитира срещу заплащане на определена парична сума електронни пари, които дават възможност на техния държател да извършва плащания до размера на покритието на издадените електронни пари, като за тази услуга държателят заплаща на издателя възнаграждение.

(2) Покритие на издадените електронни пари е размерът на получената за тяхното издаване парична сума, намалена с размера на извършените плащания и начисленото възнаграждение.

(3) Отношенията между издателя на електронни пари и техния държател се уреждат oт правилата на договора за поръчка, освен ако този закон не предвижда друго.
Отчетност във връзка с електронни пари

Чл. 36. (1) Издателят е длъжен да изготвя и предоставя безвъзмездно и своевременно на БНБ пълни и точни заявления, отчети и друга информация, определена от БНБ.

(2) Българската народна банка издава наредба за структурата и съдържанието на заявленията, отчетите и друга свързана информация, подавана от издателите, относно стойността на издадените от тях електронни пари и относно броя на издадените от тях и намиращи се в обращение ЕПИ.
Информация за операции с инструменти за електронни пари

Чл. 37. Издателят на инструмент за електронни пари осигурява на оправомощения държател възможността да проверява последните пет извършени чрез използването на съответния инструмент транзакции, както и оставащата стойност на електронните пари, съхранени върху инструмента. Изпълнението на това задължение се смята за изпълнение задълженията на издателя по чл. 34, ал. 1.
Обмен и съхраняване на електронни пари

Чл. 38. Издателят отговаря за точния обмен на средства срещу електронни пари, както и за сигурното съхраняване на електронни пари.
Обратно изкупуване на електронни пари

Чл. 39. (1) През периода на валидност на инструмент за електронни пари издателят е длъжен при поискване от оправомощения държател да изкупува обратно електронните пари срещу пари в наличност или чрез безналичен превод по сметка. При изкупуването издателят на електронни пари няма право да начислява други разходи освен тези, пряко свързани с превода по банковата сметка на държателя.

(2) Издателят следва да изпълни искането за изплащане покритието на издадените електронни пари в срок не по-дълъг от 8 дни след неговото получаване.

(3) Задълженията по ал. 1 и 2 не могат да бъдат изключвани или ограничавани по договорен път.

(4) Издателят може да определи минимален размер за обратното изкупуване на електронни пари по ал. 1, който при индивидуални транзакции не може да надхвърля 20 лева.
Отговорност на издателя на електронни пари

Чл. 40. (1) Издателят на електронни пари отговаря спрямо държателя за всички вреди, произтичащи от изгубен размер на покритието и неточно изпълнение на плащане, дори ако причина за това е повреда на инструмента, върху който са съхранени електронните пари, или повредено оборудване, което не се намира под директен или изключителен контрол на издателя на електронните пари, ако използването на такъв инструмент или оборудване е било одобрено от издателя.

(2) Издателят на електронни пари може да бъде освободен от отговорността по ал. 1, ако докаже, че загубата на покритие или неточното изпълнение на плащането е било причинено от повреда, дължаща се на умисъл или груба небрежност на държателя.

Такси и комисиони при презгранични електронни платежни транзакции
(нов, доп. ДВ бр. 59/2006 г.)

Чл. 40а. (1) Презгранични електронни платежни транзакции са:
1. извършените чрез ЕПИ презгранични преводи на средства с изключение на преводите, наредени и изпълнени от лица, които извършват презгранични преводи и/или презгранични електронни платежни транзакции като част от своята търговска дейност;
2. презграничното теглене на пари в брой чрез ЕПИ или зареждането и отнемането на парична стойност върху/от ЕПИ чрез терминални устройства в търговските помещения на издателя или на лице, сключило договор за приемане на платежния инструмент.

(2) При извършване на презгранични електронни платежни транзакции в евро в размер до 50 000 евро между Република България и друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, всяко лице, което извършва презгранични преводи и/или презгранични електронни платежни транзакции като част от своята търговска дейност, прилага същите такси и комисиони, които се прилагат от него при идентични транзакции в евро, извършени в Република България.
Количка

Количката е празна.

Доставка и плащане

 
 

Ел. брава за витрини

Дистанционни за коли

Нови продукти

AUDI A6L,Q7 (2005-2011г.) / МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННИ / 3 БУТОНА / РАБОТИ С ЧЕСТОТИ 315Mhz., 433 Mhz.

AUDI A6L,Q7 (2005-2011г.) / МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННИ / 3 БУТОНА / РАБОТИ С ЧЕСТОТИ 315Mhz., 433 Mhz.

Цена: 250.80лв.
AUDI / ДИСТАНЦИОННО / ПРАЗНО, 3 БУТОНА / С ПЕРО: HU75T

AUDI / ДИСТАНЦИОННО / ПРАЗНО, 3 БУТОНА / С ПЕРО: HU75T

Цена: 25.58лв.
MINI COPER / ДИСТАНЦИОННО за MINI COPER, 3 БУТОНА / ПРАЗНО С ПЕРО: HU92

MINI COPER / ДИСТАНЦИОННО за MINI COPER, 3 БУТОНА / ПРАЗНО С ПЕРО: HU92

Цена: 36.35лв.
BMW / SMART КАРТА ДИСТАНЦИОННО ЗА BMW 3 и 5 СЕРИЯ / ПРАЗНО, 3 БУТОНА

BMW / SMART КАРТА ДИСТАНЦИОННО ЗА BMW 3 и 5 СЕРИЯ / ПРАЗНО, 3 БУТОНА

Цена: 38.83лв.
BMW / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА BMW 5 СЕРИЯ / 1 БРОЙ ЗА ЛЯВА ВРАТА / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU92

BMW / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА BMW 5 СЕРИЯ / 1 БРОЙ ЗА ЛЯВА ВРАТА / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU92

Цена: 96.65лв.
код по: SILCA=HU101AP / KEYLINE=няма / ORION=няма / JMA=няма / ERREBI=няма / CANAS=няма

код по: SILCA=HU101AP / KEYLINE=няма / ORION=няма / JMA=няма / ERREBI=няма / CANAS=няма

Цена: 11.90лв.
код по: SILCA=UL059 / KEYLINE=UN5PS / ORION=UNL5PL / JMA=U-13I U-17 U-3I / ERREBI=U5PS, U5PSV, U75S / CANAS=UVS3S

код по: SILCA=UL059 / KEYLINE=UN5PS / ORION=UNL5PL / JMA=U-13I U-17 U-3I / ERREBI=U5PS, U5PSV, U75S / CANAS=UVS3S

Каталожна цена: 0.90лв.
Цена: 0.23лв.
Отстъпка: 0.68лв. (75.00%)
FORD / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА FORD / 1 БРОЙ ЗА ЗАПАЛВАНЕ / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU101

FORD / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА FORD / 1 БРОЙ ЗА ЗАПАЛВАНЕ / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU101

Цена: 39.15лв.
код по: SILCA=STS6 / KEYLINE=STS6S / ORION=SS9 / JMA=STS-X6 / ERREBI=STS11 / CANAS=няма

код по: SILCA=STS6 / KEYLINE=STS6S / ORION=SS9 / JMA=STS-X6 / ERREBI=STS11 / CANAS=няма

Каталожна цена: 3.90лв.
Цена: 0.98лв.
Отстъпка: 2.93лв. (75.00%)
NISSAN / ДИСТАНЦИОННО / ПРАЗНО, 3 БУТОНА / С ПЕРО: NSN14

NISSAN / ДИСТАНЦИОННО / ПРАЗНО, 3 БУТОНА / С ПЕРО: NSN14

Цена: 15.58лв.
VW / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА VW JETA / 1 БРОЙ ЗА ЗАПАЛВАНЕ / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU49

VW / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА VW JETA / 1 БРОЙ ЗА ЗАПАЛВАНЕ / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU49

Цена: 35.15лв.
AUDI / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА AUDI A6 / КОМПЛЕКТ ЗА ВСИЧКИ ВРАТИ И ЗАПАЛВАНЕ / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU66

AUDI / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА AUDI A6 / КОМПЛЕКТ ЗА ВСИЧКИ ВРАТИ И ЗАПАЛВАНЕ / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU66

Цена: 144.24лв.
VW / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА VW PASSAT / 1 БРОЙ ЗА ЛЯВА ИЛИ ДЯСНА ВРАТА (стари модели) / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU66

VW / АВТОКЛЮЧАЛКА ЗА VW PASSAT / 1 БРОЙ ЗА ЛЯВА ИЛИ ДЯСНА ВРАТА (стари модели) / НАРЯЗАН КЛЮЧ С ПЕРО: HU66

Цена: 70.30лв.
TOYOTA / ДИСТАНЦИОННО / ПРАЗНО, 3 БУТОНА / С ПЕРО: TOY43

TOYOTA / ДИСТАНЦИОННО / ПРАЗНО, 3 БУТОНА / С ПЕРО: TOY43

Цена: 11.90лв.
AUDI / ДИСТАНЦИОННО / С ПЛАТКА 433Mhz (4D0 837 232 R), 2 БУТОНА / ЗАОБЛЕНО

AUDI / ДИСТАНЦИОННО / С ПЛАТКА 433Mhz (4D0 837 232 R), 2 БУТОНА / ЗАОБЛЕНО

Цена: 101.85лв.